§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy BUBBA GAMP działający pod adresem https://www.bubbagamp.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez BUBBA GAMP, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nr NIP: 9481556654, Regon: 520985163, zwaną w niniejszym regulaminie „BUBBA GAMP”.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://www.bubbagamp.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez BUBBA GAMP;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim BUBBA GAMP skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 6. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez BUBBA GAMP, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
 7. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 8. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 9. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 10. Salon BUBBA GAMP – tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w centrum handlowym lub innym miejscu.
 11. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§ 2. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.bubbagamp.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wybierając rozmiar, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
 3. zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
 4. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
 5. sposób dostawy;
 6. sposób płatności.
 7. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Przejdź do kasy”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z BUBBA GAMP umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 8. Na adres email wskazany podczas rejestracji BUBBA GAMP wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

§ 3. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://www.bubbagamp.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
 3. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 4. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 5. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://www.bubbagamp.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
 6. BUBBA GAMP zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 8. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej https://www.bubbagamp.pl. W przypadku dokonywania zakupów w Salonie BUBBA GAMP obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Salonie BUBBA GAMP.

§ 4. Formy płatności i dostawy

 1. BUBBA GAMP umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą system oferowanego przez Przelewy24 i PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Inpost Paczkomaty oraz  firmy spedycyjnej DPD Polska Sp. z o.o.
 3. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym.
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu. Termin realizacji zamówienia w sklepie to 72 godziny (dotyczy dni roboczych) od momentu zarejestrowania wpłaty na koncie BUBBA GAMP.
 3. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika BUBBA GAMP podczas kontaktu z Klientem
 4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.
 5. Jeżeli BUBBA GAMP nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 6. Wymiana towaru

 1. W przypadku gdy rozmiar zakupionego towaru jest nieodpowiedni istnieje możliwość wymiany na inny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Warunkiem przyjęcia wymienianego towaru jest jego idealny stan: towar nie może nosić śladów użytkowania, nie może być zniszczony ani uszkodzony.
 2. Fakt dokonania wymiany Klient musi zgłosić drogą elektroniczną na adres: sklep@bubbagamp.pl
 3. Podlegający wymianie towar wraz z oryginałem paragonu należy przesłać na adres BUBBA GAMP ul.  Sandomierska 15 m. 24, 26-600 Radom
 4. BUBBA GAMP realizuje wymianę wyłącznie jednokrotnie w terminie 7 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową i po uprzednim potwierdzeniu dostępności danego Towaru.
 5. Koszt przesłania do BUBBA GAMP wymienianego towaru pokrywa Klient.
 6. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa BUBBA GAMP.

§ 7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać na adres BUBBA GAMP ul. Sandomierska 15 m. 24, 26-600 Radom
 2. Składając reklamację należy dostarczyć na własny koszt do BUBBA GAMP reklamowany produkt wraz z oryginalnym paragonem fiskalnym.
 3. BUBBA GAMP rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta BUBBA GAMP naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest przesłać (na własny koszt) do BUBBA GAMP ul. Sandomierska 15 m. 24, 26-600 Radom zwracany towar wraz z wypełnionym formularzem Odstąpienia od umowy (do pobrania TUTAJ) i oryginałem paragonu.

§ 9. Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez BUBBA GAMP korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z BUBBA GAMP.

§ 10. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych firmie BUBBA GAMP. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. Wszystkie nazwy i zdjęcia towarów oferowanych do sprzedaży przez BUBBA GAMP w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 14.09.2017 r.
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie BUBBA GAMP, a także pod adresem https://www.bubbagamp.pl/regulamin